Leerlingenraad

Betrokkenheid vinden wij op onze school belangrijk. Niet alleen 'over' leerlingen spreken, maar vooral 'met' de leerlingen staat hoog bij ons in het vaandel. Betrokkenheid is één van onze jaarthema's voortvloeiend uit ons schoolplan. "Kindgericht, geïnspireerd en samen zijn de kernwoorden die passen bij onze school. De oprichting van een leerlingenraad past binnen onze ambities en draagt bij aan het vormgeven van een veilige en positieve leeromgeving.

De leerlingenraad heeft als doel om;
  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen. Er worden geen onmogelijke voorstellen gedaan. De leerlingenraad luistert goed naar wat er speelt en waar grote problemen en kansen liggen. De leerlingenraad probeert ook met oplossingen te komen i.p.v. alleen problemen te benoemen.

Hoe worden de leden van de raad gekozen?

De leerlingenraad wordt gekozen door middel van verkiezing. Voor deze verkiezing kunnen kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 zich verkiesbaar stellen. Uit die groepen worden twee vertegenwoordigers per groep gekozen. De verkiesbare kinderen bereiden een presentatie voor. Daarmee maken zij duidelijk waarom er op hem / haar gestemd moet worden. De stembiljetten worden geteld door de leerkracht die de leerlingenraad ondersteunt en de uitslagen in de klas bekend zal maken. Ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten / directie de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

​​​​​​​

 

"Onze school mag zich gegrond weten op een stevig (F)fundament met een rijke geschiedenis"

Jan-Willem van der Vijver, Directeur