Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor ook overleg met de directie.
Dit overleg gaat over zaken als financiën, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties, studiedagen en vrije dagen of de wijze waarop ouders participeren op school. Men mag maximaal 6 jaar in de MR plaatsnemen, wat dus inhoudt dat er regelmatig nieuwe ouders en leerkrachten in de MR zitten.
De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit een drietal ouders en een drietal leerkrachten.

Naast de MR is er ook een GMR, en hierin zitten vertegenwoordigers van alle scholen die onder de stichting Prohles vallen.

Oudergeleding: 
Dhr. IJ. Guijt (Voorzitter) 
Mw. E. de Gelder
Mw. M. Weststrate (GMR afvaardiging ouders) 

Personeelsgeleding:
Mw. M. Hoek (Secretaris)
Dhr T. Baartman
Mw. S. Heemskerk (GMR afvaardiging personeel) 

"Stap voor stap groeien met persoonlijke aandacht voor ieder kind op zijn eigen niveau. Dat doen we samen!"

Lianne Fraanje, Remedial teacher | leerkrachtondersteuner